REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ FIRMĘ MIDLAND EXPRESS


§1

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez firmę MIDLAND EXPRESS usług w zakresie odbioru, przewozu i dostarczania przesyłek na rzecz swoich klientów zwanych dalej Zleceniodawcami. Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników MIDLAND EXPRESS oraz podmioty współpracujące z MIDLAND EXPRESS przy wykonywaniu usług.


§2

MIDLAND EXPRESS świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zakres działalności MIDLAND EXPRESS obejmuje obszar całej Unii Europejskiej. MIDLAND EXPRESS zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmą zewnętrznym, z którymi MIDLAND EXPRESS ma podpisaną stosowną umowę handlową.


§3

1. Przewóz przesyłek - świadczone przez MIDLAND EXPRESS usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie, nie stanowiące usługi pocztowej.

2. Przesyłka – m.in. paczki, pakunki, koperty, pojemniki, rowery, motocykle i inne przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.

3. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.

4. Nadawcę - podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.

5. Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.

6. Zleceniodawca - podmiot który zleca MIDLAND EXPRESS wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

7. Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.


§4

1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie: www.midland.com.pl, przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

2. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych.
W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna - przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.

3. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.

4. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz MIDLAND EXPRESS przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.

5. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel MIDLAND EXPRESS (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

6. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.


§5

1. Nadawca jest obowiązany oddać kurierowi MIDLAND EXPRESS przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać kurierowi w opakowaniu, które powinno między innymi:

 • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
 • być odpowiednio wytrzymałe;
 • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
 • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło.”
  W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki

3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.


§6

1. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego. Kopie listu przewozowego otrzymuje Nadawca, oryginał zostaje w MIDLAND EXPRESS, kolejne kopie listu przewozowego towarzyszą przesyłce i na co najmniej jednej z nich pobierane jest potwierdzenie odbioru w formie: imię i nazwisko kuriera MIDLAND EXPRESS wraz z datą doręczenia przesyłki oraz podpis Odbiorcy.

2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w liście przewozowym.

3. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia MIDLAND EXPRESS może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

4. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel MIDLAND EXPRESS dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

5. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.

6. Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.

7. Niezgodności o których mowa w ust. 4 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.

8. MIDLAND EXPRESS przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności MIDLAND EXPRESS ma prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem oraz umową.


§7

1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:

 • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
 • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia MIDLAND EXPRESS nie nadają się do przewozu;
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

2. Ponadto MIDLAND EXPRESS nie przyjmuje do przewozu przesyłek:

 • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje; oraz towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol
 • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych;
 • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne
  w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień MIDLAND EXPRESS może:

 • odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu.
 • nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej MIDLAND EXPRESS z tytułu wykonania usługi.

4. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia MIDLAND EXPRESS prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

5. MIDLAND EXPRESS może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz
w przypadku:

 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym
  w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
 • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

§8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.


§9

Przyjęcie przez MIDLAND EXPRESS przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadało warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.


§10

1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel MIDLAND EXPRESS obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę
i przedstawiciela MIDLAND EXPRESS) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko MIDLAND EXPRESS.

3. MIDLAND EXPRESS ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.

4. Odpowiedzialność MIDLAND EXPRESS z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 150 euro. MIDLAND EXPRESS nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.

5. W przypadku, jeżeli Nadawca zadeklaruje wartość przesyłki
w dowodzie nadania, odpowiedzialność MIDLAND EXPRESS za szkodę z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki jest rozszerzona do wartości zadeklarowanej w dowodzie nadania. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu MIDLAND EXPRESS upoważniony ubezpieczyciel.

6. MIDLAND EXPRESS ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.

7. Odpowiedzialność MIDLAND EXPRESS nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak
i osób trzecich.

8. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki MIDLAND EXPRESS ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.


§11

1. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika
i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo
z Nadawcą.

2. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia przesyłki o którym mowa w §7 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku rezygnacji
z usługi nie później niż trzy dni od zaplanowanej daty jej wykonania, MIDLAND EXPRESS może odstąpić od naliczenia opłaty za usługę.

3. Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki (o której mowa w §7 pkt. 5) są naliczane według oficjalnego cennika MIDLAND EXPRESS w dniu nadania i ponoszone są przez Płatnika.

4. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez MIDLAND EXPRESS (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty i inne jakie MIDLAND EXPRESS może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw MIDLAND EXPRESS, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek
z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w niniejszym Regulaminie, powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu przesyłki przez MIDLAND EXPRESS (lub podwykonawcę), zgodnego z niniejszym Regulaminem.


§12

1. Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko MIDLAND EXPRESS przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 4, przy czym sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby MIDLAND EXPRESS.

2. Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby MIDLAND EXPRESS.

3. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki., z zastrzeżeniem postanowień ust 4.

4. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń
z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
 • Podstawę reklamacji;
 • Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń;
 • Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;
 • Dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewożoną przesyłkę;
 • Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej
  z załączonym pełnomocnictwem.

6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji

7. Po rozpatrzeniu reklamacji, MIDLAND EXPRESS powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

8. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych w pkt. 5), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

9. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec MIDLAND EXPRESS.

10. Przesyłka nie doręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

11. Przesyłkę uznaje się za utraconą, jeżeli nie została dostarczona do Odbiorcy w okresie 5 dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia.

12. Za uszkodzoną uznaje się przesyłkę w razie wystąpienia zmian jej substancji, powodujących obniżenie jej wartości użytkowych.

13. Za opóźnienie w wykonaniu usługi uznaje się nie dostarczenie przesyłki po upływie 48 godzin, w stosunku do ustalonego terminu dostarczenia przesyłki do Adresata.


§13
MIDLAND EXPRESS przysługuje prawo zastawu na wszystkich przesyłkach Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy celem zabezpieczenia należności MIDLAND EXPRESS w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana przesyłka dotyczy jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez MIDLAND EXPRESS na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.


§14
1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
2. Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby MIDLAND EXPRESS przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez MIDLAND EXPRESS usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych MIDLAND EXPRESS.
3. Aktualne informacje dotyczące świadczonych usług oraz ewentualne zmiany lub uzupełnienia w zakresie niniejszego Regulaminu zamieszczane będą na stronie www.midland.com.pl.